Warning: Declaration of Extended_Walker_Category::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/votumsa/domains/odszkodowaniedlapracownika.pl/public_html/wp-content/themes/pracownik/functions.php on line 0
Odszkodowanie za ciężki wypadek przy pracy
fb twitter gmail email yt
 • Ciężki wypadek przy pracy
 • OC pracodawcy
 • Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy
 • Odszkodowanie za wypadek w pracy
 • Wypadek przy pracy
 • Zbiorowy wypadek przy pracy
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Ciężki wypadek przy pracy

  Ciężki wypadek przy pracy

  Pracownik /

  Baza wiedzy /

  Ciężki wypadek przy pracy /

  Odszkodowanie za ciężki wypadek przy pracy

  Odszkodowanie za ciężki wypadek przy pracy

  ciężki wypadek przy pracy

  Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, które narusza podstawowe funkcje organizmu.

   

  Wlicza się w to również chorobę nieuleczalna lub zagrażającą życiu, trwałą chorobę psychiczną, całkowitą, lub częściową niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie, lub zniekształcenie ciała. Zatem ciężkim wypadkiem będzie taki, w skutek którego doszło do amputacji kończyny czy uszkodzenie kręgosłupa, które powoduje niedowład kończyn dolnych.

   

  W sytuacji gdy mamy do czynienia z ciężkim wypadkiem przy pracy należy pamiętać, że pracodawca musi zawsze powiadomić o jego zaistnieniu Państwową Inspekcję Pracy oraz Prokuraturę. Zaniechanie tego obowiązku stanowi naruszenie przepisów prawa i jest zagrożone karą, w zależności od okoliczności i przyczyn braku zawiadomienia.

   

  Odszkodowanie za ciężki wypadek przy pracy

   

  Poza świadczeniami przysługującymi z ubezpieczenia wypadkowego, każdy poszkodowany w ciężkim wypadku przy pracy pracownik może dochodzić roszczeń bezpośrednio od swojego pracodawcy bądź jego zakładu ubezpieczeń, o ile można mu przypisać odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego.

   

  Po ciężkim wypadku przy pracy można ubiegać się o:

  1. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę mające charakter niemajątkowy;
  2. odszkodowanie mające charakter majątkowy, np. koszty leczenia, koszty specjalnej diety, koszty dojazdów osoby poszkodowanej bądź członków rodziny do placówek medycznych, koszty sprawowanej przez osoby trzecie opieki i pielęgnacji;
  3. rentę z tytułu :
   • zwiększonych potrzeb,
   • częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej,
   •  pogorszenia widoków na przyszłość.

   

   

  ciezki wypadek pracy

   

  Świadczeń przysługujących w związku z cywilnoprawną odpowiedzialnością pracodawcy można dochodzić bezpośrednio od niego bądź od właściwego zakładu ubezpieczeń. W tym drugim przypadku warunkiem koniecznym jest posiadanie przez zakład pracy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.

   

  Gdy suma ubezpieczenia nie wystarcza

   

  OC pracodawcy nie jest jednak ubezpieczeniem obowiązkowym. Przedsiębiorca sam podejmuje decyzję, czy wykupić taką polisę oraz jaka będzie suma ubezpieczenia (górna granica, do której odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń).

   

  Gdy znajdująca się na polisie kwota nie pokrywa w całości rozmiaru doznanej szkody oraz jej następstw, dalsze dochodzenie roszczeń możliwe jest wyłącznie od zakładu pracy. W takiej sytuacji warto porozumieć się z pracodawcą jeszcze na etapie przedsądowym. W przypadku, gdy pracodawca nie wyrazi zgody na zapłatę jakichkolwiek świadczeń bądź zaproponuje kwotę nieadekwatną do poniesionych obrażeń ciała, można rozważyć wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Już na etapie negocjacji z pracodawcą, warto jest mieć wsparcie w postaci profesjonalnego doradcy odszkodowawczego.

   

  Ciężki wypadek przy pracy często wiąże się z długotrwałym procesem leczenia. Może się zatem zdarzyć, że dojdzie do przedawnienia roszczeń, choć leczenie nie zostało jeszcze zakończone. Co do zasady termin przedawnienia wynosi 3 lata od momentu zaistnienia zdarzenia. Jeżeli jednak w związku z wypadkiem przy pracy doszło do popełnienia przestępstwa, a postępowanie karne zakończy się prawomocnym wyrokiem skazującym, termin przedawnienia ulegnie wydłużeniu do 20 lat. Istnieją oczywiście sposoby na przerwanie biegu przedawnienia. W tym celu dobrze jest skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który przedstawi propozycje konkretnych działań.

   

  autor: Katarzyna Paszenda (doradca odszkodowawczy)

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^