Warning: Declaration of Extended_Walker_Category::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/votumsa/domains/odszkodowaniedlapracownika.pl/public_html/wp-content/themes/pracownik/functions.php on line 289
Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy
fb twitter gmail email yt
 • Ciężki wypadek przy pracy
 • OC pracodawcy
 • Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy
 • Odszkodowanie za wypadek w pracy
 • Wypadek przy pracy
 • Zbiorowy wypadek przy pracy
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Wypadek przy pracy

  Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

  Pracownik /

  Baza wiedzy /

  Wypadek przy pracy /

  Jakie są świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

  Jakie są świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

  wypadek w pracy

  W związku z wypadkiem przy pracy, definiowanym jako zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z wykonywaną pracą, poszkodowanemu pracownikowi może przysługiwać szereg świadczeń.

   

  Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, które mogą przysługiwać poszkodowanemu z ZUS-u:

  • zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru;
  • świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru;
  • renta z tytułu niezdolności do pracy;
  • jednorazowe odszkodowanie dla osoby poszkodowanej (o ile zostanie określony trwały uszczerbek na zdrowiu) lub uprawnionych członków rodziny (w przypadku śmierci pracownika).

   

  Warto wiedzieć, że świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, jakie przysługują z ZUS-u, nie wyczerpują wszystkich możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Możliwe jest także ubieganie się o stosowne świadczenia bezpośrednio od pracodawcy bądź jego ubezpieczyciela, o ile wykupił polisę OC obejmującą ochroną ubezpieczeniową szkody pracownicze (odpowiedzialność cywilnoprawna). Pamiętajmy jednak, że odpowiedzialność ta ma charakter uzupełniający w stosunku do świadczeń wypłacanych przez ZUS i pełni przede wszystkim rolę kompensacyjną.

   

  Jak uzyskać cywilnoprawne świadczenia z tytułu wypadku przy pracy?

   

  Prawo do ubiegania się o cywilnoprawne świadczenia z tytułu wypadku przy pracy będzie zależało od tego, czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. Może się ona kształtować w oparciu o zasadę winy albo zasadę ryzyka.

   

  W pierwszym przypadku (zasada winy) koniecznym jest wykazanie konkretnych zaniedbań po stronie pracodawcy, które doprowadziły lub w znacznej mierze przyczyniły się do powstania szkody u pracownika.

   

  W drugim przypadku (zasada ryzyka) znaczenie ma charakter prowadzonej przez pracodawcę działalności i to pracodawca ma wtedy obowiązek udowodnienia, że do wypadku przy pracy doszło z wyłącznej winy osoby poszkodowanej, wyłącznej winy osoby trzeciej bądź siły wyższej. Tylko w taki sposób może on uchylić się od odpowiedzialności za wypadek w pracy. Jeśli tego nie zrobi – poszkodowany pracownik ma prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

   

  Oczywiście inną kwestią jest ustalenie, czy w przypadku konkretnego przedsiębiorstwa można brać pod uwagę zasadę ryzyka. W takiej kwestii warto jest skonsultować się z profesjonalnym doradcą odszkodowawczym.

   

  Cywilnoprawne świadczenia z tytułu wypadku przy pracy – rodzaje

   

  Zaistnienie wypadku przy pracy i konieczność poddania się leczeniu powypadkowemu w związku z powstałymi obrażeniami pozwala na ubieganie się uzupełniająco o następujące świadczenia:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które ma charakter niemajątkowy;
  • odszkodowanie mające charakter majątkowy, będące m.in. zwrotem poniesionych wydatków za:
   1. leczenie,
   2. specjalną dietę,
   3. dojazdy osoby poszkodowanej bądź członków rodziny do placówek medycznych,
   4. sprawowanie przez osoby trzecie opieki i pielęgnacji.

   

  Przyznana może zostać także renta z tytułu zwiększonych potrzeb, pogorszenia widoków na przyszłość oraz częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej.

   

  Odszkodowanie dla rodziny dla zmarłego w wypadku pracownika

   

  Natomiast, gdy w związku z wypadkiem przy pracy doszło do śmierci pracownika, uprawnieni członkowie rodziny mają prawo uzupełniająco ubiegać się o:

  • zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną utratą bliskiej osoby lub za naruszenie dobra osobistego (więcej na stronie odszkodowanie448.pl)
  • stosowne odszkodowanie z powodu pogorszenia sytuacji materialnej;
  • rentę;
  • zwrot kosztów pogrzebu.

   

  O wskazane powyżej świadczenia można ubiegać się bezpośrednio od pracodawcy bądź od właściwego zakładu ubezpieczeń. Jak już wcześniej wskazano, w drugim przypadku warunkiem koniecznym jest posiadanie przez zakład pracy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności, która obowiązywała w dniu zdarzenia. Należy również zwrócić uwagę, czy wskazane ubezpieczenie zostało rozszerzone o klauzulę na szkody pracownicze.

   

  Dodatkowo, jeśli mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, obowiązkiem pracodawcy jest powiadomienie właściwych organów o jego zaistnieniu, m.in policji lub prokuratury oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli pracodawca nie zrobi tego, warto samodzielnie zgłosić zdarzenie, gdyż podjęta interwencja może pomóc w ubieganiu się o należne świadczenia z tytułu wypadku przy pracy.

   

  Przedawnienie cywilnoprawnych świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

   

  Jak każde roszczenie, również prawo ubiegania się o cywilnoprawne świadczenia z tytułu wypadku przy pracy ulega przedawnieniu. Co do zasady termin przedawnienia wynosi 3 lata od momentu zaistnienia wypadku przy pracy. Jeśli jednak w związku z wypadkiem przy pracy dojdzie do popełnienia przestępstwa, a postępowanie karne zakończy się prawomocnym wyrokiem skazującym, termin przedawnienia ulega wydłużeniu do 20 lat.

   

  Autor: Katarzyna Paszenda

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^